Cổng trục

Cổng trục dầm đơn 5T x 20+5+5m

Cổng trục dầm đơn 5T x 20 + 5 +5m